Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

(...) wróci, głupku, wróci, ale powrót to nie jest to, co teraz ci się nim wydaje, ona wróci do ciebie, ale to już nie będziesz ty, i nie będziesz też wiedział, osiołeczku, że wraca do ciebie ktoś inny.
— Jacek Podsiadło "Życie zawłaszcza śmierć w Wieprzowie Ordynackim"
Reposted fromjustyha justyha viazolusiowo zolusiowo

October 22 2016

6294 3f06
Gil Prates, Rio de Janeiro, 1980
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaemblemat emblemat
6951 c10c 500

 glow in the light

0764 1b87 500
Reposted fromdusix dusix viahajskul hajskul

October 21 2016

4293 c3d9
Reposted fromSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki vialugola lugola

October 20 2016

2423 7cf3 500
5113 dd2f

ϟ

Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viapeudechance3 peudechance3
7185 47b1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarozczarowanie rozczarowanie

October 19 2016

7497 355c 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viahajskul hajskul

October 18 2016

2187 190d
Reposted frommisterpeter misterpeter viahajskul hajskul
Masz rację, że los pilnuje nas wszystkich, żeby nam nie było za dobrze, ale przecież myśmy nie mieli takiego nadzwyczajnego życia i należy nam się cały zapas szczęścia, więc może moglibyśmy dostać to wszystko hurtem, akurat teraz?
— Agnieszka do Jeremiego, "listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromsercowisko sercowisko viapeasorela peasorela

October 13 2016

2015 - Duda Prezydentem
2016 - Trump Prezydentem
2019 - Mam nadzieję, że mój dystrykt wygra igrzyska śmierci
Reposted fromMatalisman Matalisman viaidzsobie idzsobie
6489 0b01
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaidzsobie idzsobie
grafika room, interior, and bed
2930 c97c 500
Reposted fromt1rrathee t1rrathee viarozczarowanie rozczarowanie

October 09 2016

4225 4a4f 500
Reposted fromdelain delain viafarmaceutka farmaceutka
1899 aae8
Reposted fromrol rol viahajskul hajskul

October 08 2016

1714 ef28
Reposted fromzenibyja zenibyja viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl