Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

2232 a652 500

asommet:

JL

5358 6f97
3817 ad6e 500

Party inside, Ruminant Reserve

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET vialubiew0 lubiew0
4911 b2d6 500

Girls from Earth, Lina Scheynius

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET vialubiew0 lubiew0

March 03 2017

2621 260a 500

cinematicpie:

Twin Peaks, “Drive with a Dead Girl” (1990)

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
1095 42b7

roseydoux:

L’Eclisse (1962)

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
5404 10a2
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialubie-lato lubie-lato
8248 55c2
Reposted fromtitelitury titelitury viairmelin irmelin
1150 df8d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.

And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there’s something stronger—something better, pushing right back.

Albert Camus, from The Stranger (Vintage International, 1989)
Reposted fromink ink viafajnychnielubie fajnychnielubie
Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie. Jak rozplątać moje własne, że tak powiem, hormonalne rozpacze i niespełnienia, z ogólnymi, powszechnymi, które mi zaszczepił mój czas, mój okruch historii? Żebrzę o sprawiedliwość, a ile razy sam byłem sprawiedliwy? Wołam o porządek moralny, a przez ile lat go deptałem? Wyję ze skargą do Boga, a czy wierzę w niego tak, jak trzeba wierzyć?
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

March 02 2017

1241 be93
Reposted fromennomane ennomane viaDorin11 Dorin11
4061 85fe
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
4945 cda4
Reposted fromSuzi Suzi
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl