Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

9360 1d5d

v-eck:

A love hotel interior in Tokyo, Japan, 1970

Reposted fromSuzi Suzi
4179 bc18 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialubiew0 lubiew0
7197 529d 500

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina viamarkotna markotna

October 08 2017

0494 476d
Reposted frommissDot missDot viarayla rayla
2417 2edc

theroning:

Anna Karina in Alphaville (dir. by Jean-Luc Godard, 1965).

Reposted fromSuzi Suzi
7068 2bb8

June 14 2017

Reposted frombluuu bluuu viakokoko kokoko

June 11 2017

5900 cc0b
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
0665 4eb9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty

June 04 2017

Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

June 02 2017

6362 5e64 500
Simon Garfield, Just My Type: A Book About Fonts
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
6169 7fd5 500
Reposted fromverronique verronique viaMagnolia11 Magnolia11
9671 2907 500

jappy:

Sora Aoi | 蒼井 そら

Reposted fromnudes nudes vialubiew0 lubiew0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl