Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

9395 1794 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakiks kiks
(...) Ona powtarzałaby: nie wolno, nie trzeba, nie można, a ja szeptałbym zaschłymi wargami: chcę cię zobaczyć, tylko zobaczyć, całą, prawdziwą, a potem mogę umrzeć, umrzeć na zawsze i nigdy nie zmartwychwstać.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

April 08 2017

2768 49d5 500
9980 d916

April 07 2017

4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
3719 a9c1 500
Reposted frompffft pffft viatoffifee toffifee
2496 724a 500

partofmypersonality:

Halina Poświatowska

April 06 2017

7666 7a57 500
Reposted from009 009 viaKACHA KACHA
0347 b6ef 500

niestworzonehistorie:

Poznań, ul. Dziadoszańska

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaKACHA KACHA
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubiew0 lubiew0

April 04 2017

9468 8e13
Reposted fromwowimtired wowimtired viakiks kiks
8786 1fc2
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
2054 6416 500
Piotr Sommer
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

April 02 2017

1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viarozczarowanie rozczarowanie
6166 8abc 500

paxmachina:

London, 1955

0726 6ac4 500
Irena Jarosińska, 1962. Fotoreportaż opublikowany przy artykule Logika Sławomira Mrożka w tygodniku Polska nr 12. 
8279 7937 500
Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
2122 7d9f

architectureofdoom:

Snezhnogorsk, Russia

Reposted fromantiprodukt antiprodukt vialubiew0 lubiew0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl